De Vilde Gæs

Tai Chi og Qi Gong i Ringsted

§ 1.          Foreningens navn er De Vilde Gæs.
Dens hjemsted er Ringsted kommune.

§ 2.          Foreningens formål er at undervise, udøve og udbrede kendskab til Tai Chi og Qi Gong.

Foreningen satser på bredde i både udbud og indhold af aktiviteter.

Foreningen vægter ligeledes det sociale aspekt. Alle uanset race, religion eller bopæl kan blive medlem.

§ 3.          Bestyrelse

Stk. 1.      Foreningen ledes af en bestyrelse, som består af en formand, samt 4-10 medlemmer.

Stk. 2.      Bestyrelsesmedlemmerne vælges på årsmødet for en 2-årig periode. Halvdelen vælges i lige årstal og halvdelen i ulige.

Stk. 3.      Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.

Stk. 4.      Bestyrelsen kan nedsætte de udvalg, den finder nødvendig.

Stk. 5.      Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem af foreningen, der er fyldt 15 år.

Formanden skal dog være fyldt 18 år.

§ 4.          Foreningen tegnes af formanden og et antal bestyrelsesmedlemmer.

§ 5.          Som henholdsvis aktive og passive medlemmer kan optages børn, unge og voksne, når de vedkender sig nærværende vedtægter.

§ 6.          Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund hertil.

Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på det førstkommende årsmøde.

§ 7.          Foreningens kontingent fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen.

§ 8.          Årsmøde:

Stk. 1.      Foreningens højeste myndighed er årsmødet. Årsmødet afholdes senest 31. marts og varsles mindst 3 uger før afholdelsen som opslag på hjemmesiden

Stk. 2.      Forslag, der ønsket behandlet på årsmødet, skal være formanden i hænde senest 14 dage før afholdelsen.

Stk. 3.      Alle medlemmer over 15 år har stemmeret. Medlemmer under 15 år kan repræsenteres af forældre eller værge med dertil hørende stemmeret.

Stk. 4.      På årsmødet afgøres alle sager med almindeligt stemmeflertal (over halvdelen).

Dog kræves til udelukkelse af et medlem, samt til ændring af vedtægterne, mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget.

Skriftlig afstemning kan efter ønske foretages.

Stk. 5.      Der skal tages beslutningsreferat af årsmødet.

Referatet skal offentliggøres på hjemmesiden.

§ 9.          Det ordinære årsmøde har som minimum følgende dagsorden.

1.            Valg af dirigent og referent.

2.            Aflæggelse af beretning.

3.            Godkendelse af det reviderede regnskab.

4.            Behandling af indkomne forslag

5.            Valg af formand

6.            Valg af næstformand

7.            Valg af den øvrige del af bestyrelsen i henhold til § 3.

8.            Valg af 1 revisor samt revisorsuppleant

9.            Eventuelt.

§ 10.        Ekstraordinært årsmøde skal afholdes, når flertallet i bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst ¼ af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden.

Ekstraordinært årsmøde skal afholdes senest 10 uger efter, at kravet herom er modtaget af formanden, og det skal indvarsles i lighed med det ordinære årsmøde.

§ 11.        Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabetskal være revideret før årsmødet.

§ 12.        På det ordinære årsmøde vælges for et år ad gangen en revisor. Denne har til enhver tid adgang til atefterse regnskab og beholdninger.

§ 13.

Stk. 1.      Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne i to på hinanden følgende ekstraordinære årsmøder stemmer herfor.

Stk. 2.      I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens formue idræts- og ungdomsarbejdet i Ringsted.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling, den 17. november 2010

Bestyrelse:

Kirsten Albrechtsen Mona Nordkvist Ann-Mari Jonsén

Annja Joensen Tove Andresen Bente Gehrmann

Bo Albrechtsen Mette Risager Hansen